КАФИЛ-СУҒУРТА компаниясининг 2017 йил молиявий натижалар тугрисида хисобот

Кўрсаткичлар номи

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

1

Тўғридан-тўғри суғурта қилиш ва биргаликда суғурта қилиш бўйича (биргаликда суғурта қилиш шартномасида суғурталовчининг белгиланган улуши қисмида) суғурта мукофотлари

13 040 118,20

 

2

Қайта суғурта қилишга берилган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари

 

229 256,00

3

Техник сугурта захираларининг узгариш натижаси

 

1 592 097,93

4

Қайта суғурта бўйича комиссион мукофотлар, тантьемалар ва йиғимлар бўйича даромадлар

0,00

 

5

Суғурта хизматларини кўрсатишдан соф тушум 

11 218 764,27

 

6

Кўрсатилган суғурта хизматларининг таннархи

 

4 532 772,46

7

Давр харажатлари

 

5 675 642,02

8

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

250 533,07

 

9

Дивидендлар кўринишидаги даромадлар

33 180,75

 

10

Фоизлар кўринишидаги даромадлар

260 992,30

 

11

Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар

   
 

Молиявий фаолият бўйича  бошка даромадлар 

36,80

 

12

Валюта курси фарқларидан даромадлар

628 379,28

 

13

Молиявий фаолият бўйича харажатлар

 

316 638,87

14

Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси

1 866 833,12

 

15

Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар

 

317 890,41

16

Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) 

1 548 942,71

 

 

КАФИЛ-СУҒУРТА компанияси 1 январь 2018 йил холатига бўлган баланс

Кўрсаткичлар номи

Актив

Пассив

1

Асосий воситалар колдик киймати:

7 340 458

 

2

Узоқ муддатли инвестициялар, жами:

1 108 002

 

3

Қисқа муддатли инвестициялар жами:

4 485 053

 

4

Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари жами:

121 688

 

5

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар

15 056

 

6

Узок муддатли дебиторлик карзлари  

1 003 875

 

7

Товар моддий бойлик захираси

115 033

 

8

Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари жами:

82 223

 

9

Бошқа дебиторлик қарзлари жами:

170 082

 

10

Устав капитали 

 

4 425 608

11

Захира капитали

 

3 120 260

12

Қўшилган капитал

 

1 999

13

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) 

 

18 300

14

Суғурта захиралари

 

5 340 362

15

Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши

 

-221 303

 

Қайта суғурта килдирувчиларга қарзлар

 

30 268

16

Қайта суғурталовчиларга қарзлар

 

60 659

17

Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар 

 

20 213

18

Тантъема  ва бошка комиссион рагатлантириш карзлари 

 

307

19

Сугурталовчиларга карзлар

 

16 097

20

Бюджет ва Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз 

 

190 704

21

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз 

 

54 592

22

Узок муддатли банк кредитлари 

 

1 295 618

23

Таъсисчиларга бўлган қарзлар

 

0

24

Бошқа кредиторлик қарзлар

 

87 786

 

Баланс:

14 441 469

14 441 469